03.04.02 - Dagbladet Arbejderen   - Sig din mening i Debatten  
  Få email ved nye artikler

DKP/ML´s 9. kongres - påsken 2002

 

Politisk udtalelse fra DKP/ML’s 9. kongres 

Enhed mod højre – Forsvar velfærden

Anders Fogh Rasmussen og hans sorte regering har startet et ideologisk bestemt nedskæringsfelttog. De har sat kurs mod den minimalstat, der er monopolernes drøm og befolkningens mareridt.  Med Dansk Folkeparti som støtteparti  har Venstre og det Konservative Folkeparti erklæret krig  mod arbejderklassen og den organisationer.  

Den borgerlige regering repræsenterer de mest reaktionære og griske dele af monopolkapitalen.  Det er reaktionen i offensiven,  i en atmosfære der også er præget af en bølge af fremmedhad og racisme. Vi kender deres asociale politik fra udlandet. I England under Thatcher  og senere i New Zealand  har den liberale politik medført en social katastrofe.

 

For et generelt velfærdsløft 

Anders Fogh Rasmussens regering  kom til magten med løfter om at forbedre velfærden. I virkeligheden vil den – i fuld overensstemmelse med EU - åbne hele den offentlige sektor for private virksomheders profitjagt.  

Venstre og det Konservative Folkeparti har optrappet udliciteringen og privatiseringen. Hjemmepleje, daginstitutioner, hospitaler, togdrift og Post Danmark.  Intet er helligt for den borgerlige regering, der nu også varsler udsalg af de almennyttige boliger. Det vil uundgåeligt betyde større sociale uligheder i samfundet, dårligere service for borgerne og dårligere løn og arbejdsforhold for de ansatte. 

Velfærdssamfundets kerne er en stor offentlig skattefinansieret sektor med lige rettigheder for alle uanset formue og indtægt. Hævdvundne velfærdsgoder søges erstattet med private forsikringsordninger. Det solidariske afsæt er længe blevet undergravet af EU-tilhængerne i det danske Folketing. Her har der ikke været de store uenigheder mellem den nuværende og den tidligere regering. 

Kommunisterne siger nej til enhver form for udlicitering og privatisering. Vi kræver at angrebene mod velfærden stoppes og erstattes af et generelt velfærdsløft. Vi kæmper for kollektive ordninger, hvor der også er mulighed for at sikre individuelle løsninger i overensstemmelse med det enkelte menneskes behov og muligheder. 

Pengene findes! Der har aldrig været større rigdomme i det danske samfund, end der er i dag. Problemet er at de bliver stadig mere skævt fordelt. De rige bliver rigere og de fattige bliver fattigere. Det er ikke som følge af en naturlov, men på grund af den politik som Folketinget har gennemført.   

Kommunisterne kræver en grundlæggende forandring af skattelovgivningen med henblik på at brandskatte monopolerne, spekulationsgevinsterne og de voksende formuer. Vi kræver at planerne om privatisering af DONG øjeblikkeligt skrinlægges med henblik på at sikre at staten overtager al udvinding og transport af olie og gas  i den danske undergrund.

 

Stop unionen – Danmark ud af EU

EU tilhængerne i det danske Folketing har sat kursen mod øget integration i EU.  Med løfter og trusler har de arbejdet for at undergrave den nationale selvbestemmelse igennem mere end 30 år. 2 gange har danskerne sagt stop. Danmarks selvstændighed er ikke til salg. EU er elitens projekt, som skridt for skridt udhuler det nationale demokrati. 

Med alle midler forsøger tilhængerne at omgå folkeviljen.  De har fortsat integrationen i EU og truer bestandigt med igen at sætte de danske undtagelser til fornyet folkeafstemning. De forsøger at splitte modstanden ved at kalde den nationalistisk og racistisk. 

Men den danske modstand mod EU er ingen af delene. Den er internationalistisk.  Den er  solidarisk med befolkningen i hele EU og  ansøgerlandene i Østeuropa, hvor befolkningen aldrig bliver spurgt.  

I 2004 vil EU fremlægge et forslag til en europæisk forfatning og skabe den overstatslige overbygning, som er en uundgåelig konsekvens af indførelsen af euroen. Den danske unionsmodstand må styrke sig til de slag der ligger forude.  

Under det danske formandskab i anden halvdel af 2002 vil DKP/ML arbejde for at den folkelige unionsmodstand og skepsis i hele sin bredde bliver mest mulig synlig. Vi vil give vores bidrag til at skabe de bredest mulige folkelige alliancer imod monopolernes forenede Europa. Vi vil forsvare den nationale selvbestemmelse. 

Med store folkelige manifestationer under EU- formandskabet i København i efteråret 2002 gives startskuddet for den bevægelse, der skal sikre et nej til en EU forfatning i 2004. En dansk folkeafstemning kan sikre dette nej og dermed udløse en proces, der kan resultere i en dansk udmeldelse af EU. 

Set i dette lys er det afgørende at aktiviteterne under det danske formandskab får rejst og styrket den danske unionsmodstand. Udløsning af omfattende voldelige konfrontationer vil alene tjene magthavernes interesser, fordi det vil svække mulighederne for et dansk nej i 2004, der kan blive afsæt for en  dansk udmeldelse af EU.

 

Nej til racisme og fremmedhad – forsvar demokratiet

Regeringen puster  bevidst til fremmedhadet og racismen med rækken af nye stramninger mod flygtninge og indvandrere.  Danmark vil få den mest fremmedfjendske lovgivning i Europa. 

Kommunisterne er imod enhver form for racisme og fremmedhad. Vi arbejder for at styrke den fælles kamp uanset nationalitet. Vi vender os imod ethvert forsøg på at lægge hele folkeslag for had. Nasserøvene i det danske samfund findes ikke i flygtningelejrene, de findes på Børsen. 

Demokratiet angribes fra mange sider, senest med den såkaldte terrorpakke. Det virkelige formål med denne lovgivning – som gennemføres i hele EU – er ikke at bekæmpe terrorister. Disse udemokratiske love er en trussel mod arbejderklassens organisationer og kampmuligheder. 

DKP/ML opfordrer til at bekæmpe ethvert forsøg på at indskrænke de demokratiske rettigheder og kriminalisere befolkningens kampmuligheder og ret til at organisere sig. 

 

 

Opbyg arbejderklassens enhed

Den tidligere socialdemokratiske regering greb ind i overenskomstforhandlingerne. Den brød sit løfte om ikke at forringe efterlønnen. Den gennemførte endeløse angreb mod og mistænkeliggørelse af de arbejdsløse. Selv privatiseringen af dele af DSB og den kommende privatisering af Post Danmark blev forberedt af den socialdemokratiske regering. Den skabte således selv grundlaget for højrefløjens valgsejr.

Anders Fogh Rasmussen fortsætter hvor Poul Nyrup Rasmussen slap. Og tempoet sættes i vejret. Den borgerlige regerings politik  er en politisk og ideologisk udfordring af hele fagbevægelsen. Den kommer i en situation hvor fagforeningerne er udsat for et voksende pres. 

Kommunisterne ønsker at vende denne udvikling. Derfor opfordrer vi til at der etableres den bredest mulige aktionsenhed i arbejderklassen:

·        der støtter kravene om store generelle lønstigninger og forsvaret af mindstelønnen

·        der støtter kampen  mod afskaffelse af normalarbejdstiden og kræver 35 timers arbejdsuge

·        der støtter kampen for et bedre arbejdsmiljø og kræver alle forringelser taget af bordet.

·        der kræver at angrebene mod de arbejdsløse stoppes og at planerne om at fjerne rådighedsvurderingen fra A-kasserne øjeblikkeligt skrinlægges .

 

Gør fagforeningerne til kamporganisationer – styrk kampen mod monopolerne

Fagforeningerne er arbejderklassens vigtigste masseorganisationer. De har kraften og muligheden for at stoppe den borgerlige regering og den asociale  samfundsudvikling. Kun de kan være kernen i den brede bevægelse mod højre, som nu er under opbygning, men det kræver, at de ikke er tandløse serviceorganisationer. Fagforeningerne skal være kamporganisationer. De skal aktivt kæmpe for medlemmernes interesser. De skal være fyldt med liv og aktivitet.  

Aktive klubber på arbejdspladserne og tillidsmandsnetværk er afgørende for at skabe fornyet aktivitet. Det er også vigtigt at fagbevægelsen fortsætter og udbygger det positive samarbejde med alle de grupper der rammes af regeringens politik: uddannelsessøgende, miljøbevægelser, kunstnere, indvandrerorganisationer med flere.

 Kampen for enhedsfagbevægelsen er i dag igen en kamp for retten til at være fagligt organiseret og indgå kollektive overenskomster.  Uden fagbevægelsen var velfærdssamfundet aldrig blevet skabt. Det er kun en aktiv fagbevægelse, der kan forhindre at velfærdssamfundet igen bliver demonteret. Derfor er kampen for velfærdssamfundet og forsvaret for enhedsfagbevægelsen og den fri forhandlingsret to sider af samme sag. 

Det er nødvendigt at styrke fagbevægelsens kampkraft og enheden i arbejderklassen for at stoppe monopolernes hærgen af det danske samfund. Det er ikke en kamp for at få Poul Nyrup Rasmussen tilbage. Kampen mod højre må sprænge de snævre parlamentariske rammer. Det er en kamp om hvilken retning Danmark skal udvikle sig.  

Kommunisternes langsigtede mål er  at opbygge en bred folkelig alliance mod monopolerne, der i sidste ende kan  sprænge kapitalismens rammer  for at opbygge et socialistisk velfærdssamfund. 

 

dokumenter fra DKP/ML´s 9 kongres
DKP/ML´s 9 kongres - påsken 2002
 
25.04.02 11 år efter den ny verdensordens år nul 9. KONGRES: Som tingene former sig nu er der et skrigende behov for et internationalt aktionsfællesskab mod USA-imperialismen og til forsvar for den nationale selvbestemmelse.
25.04.02 Kommunister må overvinde splittelse 9. KONGRES: Hvis det skal lykkes for kommunisterne at samle sig, kræver det et alvorligt og seriøst forarbejde
04.04.02 Stop USA - for fred, demokrati og sociale rettigheder

 

UDTALELSE: Verdens folk befinder sig i den mest faretruende situation i årtier. Næppe nogensinde før har en enkelt magtfuld stat med krig, terror og udplyndring forsøgt at tiltage sig det uindskrænkede verdensherredømme, som USA gør i dag
04.04.02 God kongres! 9. KONGRES: Hilsener fra den internationale kommunistiske bevægelse
03.04.02 Partiets prioriteringer i kongresperioden 

 

 

UDTALELSE: Siden den nye regering er kommet til, står det klart, at vi befinder os i en ny politisk situation, der  stiller nye krav til vore prioriteringer. Det kræver en forstærket indsats for organiseringen af en bred folkelig modstand mod monopolerne og den reaktionære regering, de har ved magten.
03.04.02 STOP UNIONEN  -  Forsvar det nationale demokrati UDTALELSE: For EU tilhængerne er formandskabet forbundet med stor prestige. Tilhængerne vil udnytte formandskabet til et regulært fremstød for mere Unionsopbygning.
03.04.02 Enhed mod højre – Forsvar velfærden UDTALELSE: Anders Fogh Rasmussen og hans sorte regering har startet et ideologisk bestemt nedskæringsfelttog. De har sat kurs mod den minimalstat, der er monopolernes drøm og befolkningens mareridt.
03.04.02

Stop USA - for fred, demokrati og sociale rettigheder

UDTALELSE: Næppe nogensinde før har en enkelt magtfuld stat med krig, terror og udplyndring forsøgt at tiltage sig det uindskrænkede verdensherredømme, som USA gør i dag. 

02.04.02 Uddrag fra landsledelsens beretning Uddrag fra landsledelsen i DKP/M´s beretning til 9. kongres
02.04.02 Landsledelsens Beretning til 9. kongres Hele beretningen til 9. kongres
02.04.02 Behov for politisk kamp Vi har gjort for lidt ud af at diskutere med de arbejdere, der stemte på Venstre eller Dansk Folkeparti, sagde delegerede på DKP/ML's kongres
02.04.02 500 nye abonnenter til Dagbladet Arbejderen UDTALELSE: Kommunisterne og den progressive bevægelse står over for store udfordringer i kampen for at forsvar velfærden og tilkæmpede rettigheder, for at forny fagbevægelsen, for at stoppe unionsopbygningen og i kampen for fred.
02.04.02 Israel skal tvinges til fred UDTALELSE: Nu er tiden inde til massivt at boykotte Israel, indtil det trækker sig ud af de besatte områder.
  DKP/ML´s nye landsledelse  

   

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]