DANMARKS KOMMUNISTISKE PARTI
Marxister-Leninister

VEDTÆGTER

Vedtaget på DKP/MLs 8. kongres, April 2000

 

INDHOLD:

1. PARTIET 
2. MEDLEMSKAB
3. PARTIDEMOKRATIET 
4. PARTIETS AFDELINGER OG PARTIGRUPPER 
5. BYER MED FLERE AFDELINGER 
6. PARTIETS LEDENDE ORGANER - KONGRESSEN 
7. PARTIETS ØKONOMI 
8. ANDRE SPØRGSMÅL 

 

Bestil DKP/ML's vedtægter - Se DKP/ML's program online

læs også:
Beretning fra DKP/ML's 8. kongres, april 2000
DKP/ML - 20 års kamp for socialismen, 1998
Program for et socialistisk Danmark, 1997

 

 

 §1. PARTIET 

Stk. 1

Partiets navn er Danmarks Kommunistiske Parti Marxister -Leninister, DKP/ ML. 

Stk. 2

DKP/ML er et kommunistisk parti, der virker på grundlag af den marxistiske -leninistiske teori for at videreføre og udvikle den danske arbejderklasses revolutionære traditioner. Partiet arbejder for at samle alle danske kommunister i ét kommunistisk parti. 

Stk. 3

Det er partiets mål, at kæmpe for kapitalismens afskaffelse og for opbygningen af et socialistisk samfund, hvor udbytning og undertrykkelse ophører, og hvor udviklingen frem mod det klasseløse kommunistiske samfund starter. 

Stk. 4

Partiet er aktivt i kampen for at forbedre den brede befolknings økonomiske, politiske, sociale og kulturelle vilkår. Det forsvarer aktivt Danmarks nationale selvstændighed. Det kæmper mod imperialisme og krig og for Danmarks udtræden af EU og NATO. 

Stk. 5

Partiet er en del af den internationale kommunistiske bevægelse, der består af selvstændige og ligestillede partier og organisationer. Det arbejder for at styrke bevægelsens enhed og for at udvikle venskabet og solidariteten med alle verdens folk i kampen for frihed imod imperialisme og reaktion.

 

§2. MEDLEMSKAB

Stk. 1:

Enhver, som er fyldt 16 år og som tilslutter sig partiets program og vedtægter kan blive medlem af DKP/ML. 

Stk. 2:

Medlemmer optages enkeltvis. Optagelsesansøgning rettes til en afdelingsledelse. Ansøgningen kan være skriftlig eller mundtlig og skal ledsages af en anbefaling fra to medlemmer.

Personer, der har haft ledende poster i andre partier, optages efter godkendelse fra Landsledelsen. 

Stk. 3:

I områder, hvor der ikke er afdelinger, optages nye medlemmer af landsledelsen, som er ansvarlig for partiets arbejde i området.

Medlemmer i områder, hvor det ikke er muligt at oprette en afdeling, aftaler med landsledelsen, hvordan de tilknyttes partiets arbejde. 

Stk. 4:

Igennem det første års medlemskab lærer man partiet og dets arbejde nærmere at kende, og man skal deltage i et kursus for nye medlemmer. I denne periode kan medlemmet ikke vælges til partiets ledelser, men har i øvrigt samme rettigheder og pligter, som alle andre medlemmer. 

Stk. 5:

Alle medlemmer skal:

a)      betale kontingent, arbejde i en af partiets afdelinger (jævnfør dog §2 stk. 3), deltage på medlemsmøderne og tilegne sig partiets politik og den marxistiske -leninistiske teori.

b)      kæmpe for partiets enhed og beskytte partiet og alle andre progressive kræfter imod klassefjenden.

c)      efter evne og muligheder deltage aktivt i klassekampen, udbrede partiets politik og teori samt følge med i partiets presse og øvrige udgivelser.

d)      optræde på en sådan måde i organisationsarbejde, over for arbejdskammerater og i øvrigt, at det gavner partiet.

e)      være medlem af en fagforening, hvis dette er muligt.

 

§3. PARTIDEMOKRATIET 

Stk. 1:

Partiets organisatoriske princip er den demokratiske centralisme. Dets enhed og udvikling forudsætter en fri og demokratisk meningsudveksling samt alle medlemmers aktive deltagelse. 

Stk. 2:

Politik og aktiviteter besluttes efter grundige diskussioner, hvor enhver har haft mulighed for og pligt til at fremføre sine synspunkter. Når en beslutning er truffet må mindretallet følge flertallet, afdelinger og medlemmer må følge højere partiorganers beslutninger og hele partiet arbejde sammen for at omsætte beslutningen til handling. 

Stk.3:

Fraktioner og fraktionalistisk virksomhed er uforeneligt med den demokratiske centralisme.

Problemer søges løst gennem diskussion samt kritik og selvkritik. 

Stk. 4:

Ethvert medlem har ret til at foreslå en diskussion rejst i sin afdeling. Alle har ret til at henvende sig direkte til højere ledelser, herunder Landsledelsen. 

Stk. 5:

Enhver ledelse vælges af og kan til enhver tid afsættes af den pågældende partiorganisations medlemmer 

Stk. 6:

Forud for ledelsesvalg fastsætter den pågældende partiorganisation størrelsen på den ledelse, den ønsker valgt.

Alle medlemmer har ret til at deltage i valg. Enhver, der har været medlem af partiet i 1 år er valgbar. Alle medlemmer har ret og pligt til at stemme. Der skal minimum afgives det antal stemmer, som svarer til 1 mere end halvdelen. Som valgt betragtes de kandidater, der har fået flest af de afgivne stemmer. 

Stk. 7:

Ledelserne opbygges kollektivt med personligt ansvar. De skal regelmæssigt aflægge beretning om deres arbejde og informere medlemmerne og andre partiorganer. 

Stk. 8:

I tilfælde af brud på partiets vedtægter, kan afdelinger og højere ledelser skride ind med forskellige forholdsregler som advarsler, fratagelse af tillidshverv, suspension og eksklusion.

Disse kan kun iværksættes efter godkendelse fra landsledelsen. 

Stk. 9:

Klager skal undersøges omhyggeligt, og den, klagen er rettet mod, skal have fuldt kendskab til klagens begrundelse. Vedkommende skal have adgang til skriftligt og mundtligt at udtale sig over for Landsledelsen.

 

§4. PARTIETS AFDELINGER OG PARTIGRUPPER 

Stk. 1:

Partiets grundorganisering er partiafdelingerne, som dannes af landsledelsen i byer, bydele, på arbejdspladser, eller hvor det findes formålstjenligt. Afdelingernes område og størrelse fastlægges af landsledelsen. Oprettelse af en afdeling kræver normalt, at der findes mindst 3 partimedlemmer i det pågældende område. 

Stk. 2:

Afdelingernes opgaver er:

a)      at have ansvaret for partiets politik og udføre beslutningerne inden for sit område

b)      at sørge for, at medlemmernes kendskab til partiets politik og virksomhed uddybes, og for skoling i dets teoretiske grundlag.

c)      at optage nye medlemmer, udvikle samarbejdet med sympatisører og venner

d)      at arbejde for at udbrede kendskabet til og brugen af partiets presse og partiets øvrige udgivelser. 

Stk. 3:

Afdelingerne udgør basis for partiets økonomi. På det første medlemsmøde i hver måned betales kontingent. Ved mere end 3 måneders restance kan medlemsskabet ophøre. 

Stk. 4:

Medlemsmødet er afdelingens højeste myndighed. Det indkaldes af afdelingens ledelse efter behov, normalt en gang om måneden. 

Stk. 5:

I januar kvartal afholdes et medlemsmøde der behandler ledelsens beretning og plan for det kommende år, samt forslag fra medlemmerne, den afgående ledelse eller landsledelsen. Endvidere fremlægges et revideret regnskab til godkendelse, og der vedtages et budget for det kommende år.

På mødet foretages valg af afdelingsledelse og revisor. Afdelingsledelsens størrelse og opgaver fastsættes efter behov. Dog skal der som minimum konstitueres en leder af afdelingen samt en kasserer.

Ekstraordinært valg af afdelingsledelse kan ske, såfremt ledelsen af afdelingen eller 1/3 af afdelingens medlemmer ønsker det. Den siddende ledelse skal i så fald indkalde til et møde med i det mindste dette punkt på dagsordenen. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel og senest 4 uger efter, at der er rejst begæring herom. 

Stk. 6:

På områder, hvor der arbejder flere medlemmer, kan der oprettes en partigruppe for at effektivisere udførelsen af partiets linie. Partigrupper skal oprettes af ledelser på det pågældende niveau, og de mødes efter behov. Hvor det er muligt og gavnligt tilknyttes personer udenfor partiet til partigrupperne.

 

§5. Byer med flere afdelinger 

Stk. 1:

I byer med flere afdelinger vælges en byledelse. Dens opgaver er:

a)      at støtte og sørge for samarbejde mellem afdelingerne i byen

b)      at lede det lokalpolitiske arbejde og tilrettelægge fælles arrangementer, kampagner og andre aktiviteter

c)      at danne mellemled mellem afdelingsledelserne og partiets højere instanser

d)      at opsummere arbejdet og rapportere til afdelingernes medlemmer og landsledelsen. 

I byer med flere afdelinger, er det byledelsen, der opretter nye afdelinger. 

Stk. 2:

Byens højeste myndighed er den årlige bykonference, der afholdes i januar kvartal.  

Stk. 3:

På konferencen deltager delegerede valgt i afdelingerne. Alle medlemmer kan dog deltage, hvis byledelsen beslutter dette. 

Stk. 4:

På konferencen behandles ledelsens beretning og plan for det kommende år, samt forslag fra medlemmerne, afdelinger, den afgående ledelse eller landsledelsen. Endvidere fremlægges et revideret regnskab til godkendelse, og der vedtages et budget for det kommende år. 

Stk. 5:

Konferencen vælger en byledelse, der konstituerer sig selv med en leder og kasserer. Der vælges en eller flere revisorer, der er ansvarlige for revisionen af byens og dens afdelingers regnskaber. 

Stk. 6:

Ekstraordinær konference kan afholdes, når 1/3 af byens medlemmer, flertallet i byledelsen eller landsledelsen kræver det. Byledelsen skal indkalde til den ekstraordinære konference med de punkter på dagsordenen, der kræves behandlet med mindst 14 dages varsel og senest 4 uger efter, at der er fremsat begæring herom. 

Stk. 7:

Byledelsen mødes efter behov, dog minimum 1 gang om måneden.

 

§6. PARTIETS LEDENDE ORGANER - KONGRESSEN 

Stk. 1:

Partiets højeste myndighed er kongressen. Ordinær kongres afholdes hvert andet år i januar eller april kvartal og indkaldes med mindst 2 måneders varsel.

Ekstraordinær kongres kan afholdes, når et flertal af landsledelsen finder det nødvendigt, når det kræves af 1/3 af medlemmerne eller 1/3 af afdelingerne. Ekstraordinær kongres indkaldes af landsledelsen med mindst 14 dages varsel. 

Stk. 2:

Kongressen består af delegerede valgt af afdelingerne. Landsledelsen fastsætter en fordelingsnøgle for delegeretvalg. Medlemmerne af den afgående landsledelse deltager på kongressen. Er de ikke valgt som delegerede, deltager de uden stemmeret, men med taleret. 

Stk. 3:

Partiets program og vedtægter besluttes af kongressen. Ændringer heri kræver 2/3 flertal. 

Stk. 4:

Kongressen behandler beretningen fra den afgående landsledelse. Den behandler partiets politiske linie og træffer overordnede beslutninger for det videre arbejde. Kongressen fastsætter antallet af medlemmer og kandidatmedlemmer til landsledelsen og vælger disse. Den vælger 2 revisorer, der skal føre løbende kontrol med partiets økonomiske arbejde og aflægge beretning på kongressen.

Stk. 5:

Mellem kongresserne leder landsledelsen partiets samlede virksomhed. 

Stk. 6:

Større diskussioner i hele partiet åbnes og afsluttes af landsledelsen. Dog skal en generel partidiskussion gennemføres, hvis 1/3 af afdelingerne eller 1/3 af distriktsledelserne ønsker det, eller hvis der ikke er 2/3 flertal i landsledelsen om principielle spørgsmål i partiets politik. 

Stk. 7:

Landsledelsen sikrer udgivelsen af partiets presse og øvrige publikationer og er ansvarlig for partiets økonomi og ejendom. 

Stk. 8:

Landsledelsen konstituerer sig med formand og sekretariat. Sekretariatet må ikke udgøre mere end 1/3 af antallet af medlemmerne i landsledelsen. Landsledelsen kan nedsætte og opløse  udvalg  efter behov.

Det er landsledelsen, der vælger redaktøren for partiets presse. 

Stk. 9:

Landsledelsen holder møde mindst 6 gange årligt. Her deltager landsledelsens kandidatmedlemmer med taleret. Mellem møderne udøves landsledelsens myndighed af sekretariatet. Sekretariatet udgør partiets daglige ledelse og mødes efter behov. Sekretariatet rapporterer løbende til landsledelsen. 

Stk. 10:

Fratræder et medlem af landsledelsen, indtræder i stedet et kandidatmedlem efter landsledelsens valg. 

Stk. 11:

Mellem kongresserne kan landsledelsen indkalde til landsmøde, der behandler vigtige spørgsmål i fht. partiets politik og arbejde. Landsmøderne er rådgivende for landsledelsen. Der kan gennemføres vejledende afstemninger. Stemmeberettigede delegerede til landsmødet vælges i afdelingerne efter en fordelingsnøgle, der er fastsat i Landsledelsen.

  

§7. PARTIETS ØKONOMI 

Stk. 1:

Partiets økonomiske midler består af medlemskontingentet, som danner det faste grundlag for dets virksomhed. Herudover indgår midler fra partiskat, indsamlinger og fra driften af dets øvrige virksomhed. Kontingentets størrelse fastsættes af landsledelsen, som også fastsætter afdelingernes og byledelsens andel af medlemskontingentet. 

Stk. 2:

Partiets funktionærer aflønnes efter principper, der fastlægges af kongressen. 

Stk. 3:

Hvis et medlem i kraft af sine parlamentariske tillidshverv for partiet modtager løn eller andre indtægter, betales en partiskat, hvis størrelse fastsættes af landsledelsen. 

Stk. 4:

Ved partiets ejendom forstås partiets økonomiske midler og dets faste ejendom. indbo, rekvisitter mv., som er indkøbt for partiets midler, eller som er overdraget partiet af enkeltpersoner, grupper eller organisationer.

 

§8 ANDRE SPØRGSMÅL 

Stk. 1

Partiets parlamentariske virksomhed ledes af dets valgte ledelser. Kandidater opstilles på baggrund af diskussion i afdelingerne.

 

VEDTAGET AF DKP/ML’s 8. KONGRES

 

læs også:

DKP/ML's Program, april 2000
Beretning fra DKP/ML's 8. kongres, april 2000
DKP/ML - 20 års kamp for socialismen, 1998
Program for et socialistisk Danmark, 1997

 

Tilbage til DKP/ML's hovedside: www.dkp-ml.dk

14-03-02