31.08.00 -  Dagbladet Arbejderen

 

USA vil sikre sig total militær overlegenhed

af Sha Zukang

Med stjernekrigsprojektet forrykker USA den globale strategiske balance, og overtræder en FN-resolution der kræver bevarelse af ABM-traktaten.

Verdenssituationen har ændret sig talrige gange siden afslutningen på Anden Verdenskrig. Men en ting har ikke forandret sig, nemlig den globale strategiske linie.

Siden afslutningen på Anden Verdenskrig har stormagterne vedligeholdt den strategiske balance. Denne strategiske balance har sikret, at verdensfreden har kunnet bevares, og er årsagen til at verden har undgået en storstilet verdenskrig i 50 år.

Den anti-ballistiske missiltraktat (ABM traktaten), der blev underskrevet af henholdsvis USA og det daværende Sovjetunionen i 1972, har spillet en vigtig rolle for at sikre den globale balance og stabilitet. ABM-traktaten forbyder USA og det tidligere Sovjetunionen, i dag Rusland, at etablere et anti-ballistisk missilforsvar.

Det har ikke bare bevaret den gensidige afskrækkelseseffekt mellem de to store atommagter, men har også i sidste ende skabt en strategisk balance mellem de mellemstore og små atommagter, såvel som de større atommagter.

Det har ikke været nævnt, at de store atommagter ikke kan opretholde gensidigt ødelæggende atomslagstyrker.

Stillet overfor de overvældende atomarsenaler hos de store atommagter, har de små og mellemstore atommagter ikke kunnet iværksætte et atomangreb. Samtidig har de store magter ikke kunnet anvende deres atomvåben, fordi atomvåben har så stor ødelæggelseskraft, at de små lande selv efter et atomangreb havde kapaciteten til et gengældelsesangreb mod den angribende magt.

Denne strategiske balance har virkelig reduceret risikoen for, at en atomkrig skulle bryde ud. I den forstand, før atomvåben bliver fuldstændigt forbudt og totalt ødelagt, bliver vi nødt til at værne om den globale stabilitet. ABM-traktaten drejer sig ikke bare om USA's og Ruslands sikkerhed, men gælder også sikkerheden for andre atommagter, og alle andre lande på jorden.

USA er en ny usikkerhedsfaktor

Efter afslutningen på den kolde krig forsvandt faren for konfrontation mellem verdens to supermagter, og faren for atomkrig blev delvist reduceret. Fred og udvikling er blevet de dominerende træk i tiden.

På den anden side har USA egenhændigt erklæret sig selv som vinder af den kolde krig, og har uden at møde modstand påtaget sig rollen som den eneste supermagt. Under påskud af at beskytte deres territorier har USA forsøgt at fremskynde udviklingen af det nationale missilforsvar, NMD (stjernekrigsprojekt red.).

Kernen i NMD er imidlertid, at USA ved hjælp af uovertrufne offensive og defensive styrker ødelægger den eksisterende strategiske balance for at etablere sin egen fuldstændige militære overlegenhed. Ved at USA besidder et enormt atomarsenal, og insisterer på retten til at bruge atomvåben først, samtidig med at de udvikler NMD, har de taget et farligt skridt hen imod at svække og undergrave de offensive atomslagstyrker for andre lande.

Det vil have en gennemført negativ indflydelse på den strategiske balance i verden.

Det beviser til fulde, at USA, der hylder sig selv som garant for sikkerheden, i stedet bliver den største undergraver af den globale balance og stabilitet.

USA hævder at ville udvikle missilforsvaret som et forsvar mod truslen fra Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Iran og Irak, som de kalder slyngelstater. Den påstand har kun til formål at føre offentligheden bag lyset.

Enhver med en vis forståelse for internationale forhold vil vide, at Nordkoreas og Irans økonomiske, videnskabelige og tekniske styrke gør, at disse lande ikke indenfor en overskuelig fremtid vil være i stand til at udvikle og opstille missiler, der er i stand til at ramme USA.

USA påstår også, at Irak, på trods af at have været udsat for våbeninspektion og navnlig sanktioner gennem længere tid, stadig udgør en atomtrussel mod USA. Dette er direkte løgn.

I lyset af afspændingen på den koreanske halvø, samtidig med at USA's forhold til Nordkorea og Iran er forbedret, lyder de amerikanske påstande stadig mere falske. Verdens folk ved ikke, hvilke påstande der næste gang vil lyde fra dem, der støtter NMD.

Den amerikanske udvikling af NMD er en vigtig begivenhed i de nuværende politiske forhold, og vil afføde en række vidtrækkende konsekvenser. USA er et land, der tidligere har argumenteret for og benyttet sig af styrke, som et middel til at løse problemer. Med dets økonomiske, videnskabelige og teknologiske niveau under stadig forbedring har denne ideologi sejret hjemme i USA.

Når USA en gang har opstillet deres missilforsvar, ligegyldigt om det viser sig at være effektivt eller ikke, vil det medvirke til at fremme tendensen til at benytte magt i internationale forhold.

Faktisk understreger de mennesker, der mest ihærdigt arbejder for at NMD bliver opstillet, at det vil forbedre de amerikanske muligheder for at operere frit i verden.

Verden bliver ustabil

Det amerikanske program for et missilforsvar vil undergrave tilliden og samarbejdet mellem verdens store nationer, og derved ikke fremme stabiliteten i verden.

Siden afslutningen på den kolde krig har den almindelige internationale strømning været afspænding. Selvom relationerne mellem de store lande nogle gange er blevet forværret, er det stadig samarbejdet der er fremherskende. Fundamentet for dette samarbejde er gensidig tillid og gensidig forståelse. Det er også vigtigt at varetage samarbejdspartnernes sikkerhedshensyn, uden at skade det grundlæggende forhold

Den amerikanske udvikling af NMD vil direkte udfordre den skrøbelige strategiske balance i verden. Den vil skade den eksisterende balance og relationerne mellem stormagterne, og den vil udsætte andre lande for fare.

Dette vil føre til øget mistro mellem stormagterne, og vil yderligere have en negativ indflydelse på deres samarbejde i internationale anliggender.

Dette faktum er for nylig blevet fremhævet gennem problemerne i de amerikanske relationer til andre lande, der i blandt dets allierede.

Det skyldes dels det amerikanske standpunkt om NMD, dels deres krav om en revidering af ABM-traktaten. Situationen vil kun blive forværret ved yderligere udvikling af NMD.

Programmet for det nationale missilforsvar vil også underminere den internationale våbenkontrol og nedrustning, og kan endog være den gnist, der starter krigen.

Rusland har klart meldt ud, at hvis USA trækker sig fra ABM-traktaten, vil Rusland efterfølgende trække sig fra en række traktater om våbenkontrol og nedrustning.

Under disse omstændigheder vil de små og mellemstore atommagter reagere med skepsis overfor at deltage i nedrustningsprocessen. Verdens fredselskende folk bliver stadig mere bekymret over disse perspektiver.

Hvorfor går Kina imod NMD

På FN's 54. generalforsamling sidste år blev der med stort flertal vedtaget en resolution om at bevare og overholde ABM-traktaten. Denne resolution går direkte imod det amerikanske NMD-program.

Det beviser, at det internationale samfund, inklusive et flertal af USA's allierede, er imod den amerikanske udvikling af et missilskjold.

Kina har taget et klart standpunkt om at modsætte sig det amerikanske missilforsvar. Kina er et fredselskende land, og en vigtig faktor i at bevare verdensfreden, den regionale og den globale stabilitet. Som permanent medlem af Sikkerhedsrådet, og det største uland i verden, er bevarelsen af den globale balance og stabilitet en ufravigelig pligt for Kina.

Ikke bare det, men missilforsvarets placering, størrelse og selve natur gør det til en direkte trussel mod Kinas strategiske sikkerhedsinteresser. Derfor udtrykker Kina sin dybe bekymring om og bestemte modstand mod det amerikanske missilforsvar.

Kinas modstand mod NMD er ikke en trussel mod USA's sikkerhed, eller sikkerheden for noget andet land. Kina har ikke udviklet atomvåben for at prale af sin styrke eller benytte sig af truslen om vold.

Kina udviklede udelukkende atomvåben for at kunne forsvare sig selv, og som et svar på atomtruslen mod landet, der dengang var meget virkelig.

Derfor har Kina altid udvist en meget forsigtig holdning overfor udviklingen af atomvåben, og har kun opretholdt den mindst mulige atomslagstyrke, der var nødvendig for selvforsvar. Fra den første dag, hvor Kina besad atomvåben, har landet gjort det klart, at det ikke ville være den første til at benytte dem.

Kina har ingen intentioner om at true USA, og vil ikke havne i en sådan situation. Den begrænsede nationale forsvarsstyrke, som Kina opretholder, er kun møntet på at forsvare den nationale suverænitet, værdighed og integritet.

Kina lader sig ikke involvere i rustningskapløb med noget andet land. I takt med Kinas generelle modernisering vil også den nationale forsvarsevne blive moderniseret. Men Kina har aldrig tidligere, og vil ikke i fremtiden indlade sig på et våbenkapløb med noget andet land. Denne politik vil overhovedet ikke ændre sig, bare fordi USA udvikler NMD.

På den anden side kan Kina ikke bare sidde og se på, at landets sikkerhedsinteresser bliver skadet, og landet igen udsat for afpresning med atomvåben. I lyset af forandringerne i den globale og regionale situation vil Kina derfor iværksætte de nødvendige forholdsregler, for at bevare sin evne til at gengælde angreb med atomvåben.

Vi håber, at USA vil være i stand til at lytte seriøst til de retfærdige krav fra det internationale samfund, om at skrotte missilforsvaret så hurtigt som muligt.

Hvis USA virkelig frygter, at masseødelæggelsesvåben og spredningen af missiler udgør en trussel mod deres sikkerhed, burde landet arbejde seriøst for at sikre den globale stabilitet og fremme freden og sikkerheden i hele verden. USA skulle styrke bestræbelserne for international afrustning, våbenkontrol og ikke-spredningen af atomvåben.

Kina er rede til en utrættelig indsats for at virkeliggøre de ovennævnte mål sammen med det internationale samfund, inklusive USA.

Overskrift og underoverskrift er indsat af redaktionen

Sha Zukang er generaldirektør i det kinesiske departement for våbenkontrol og afrustning. Artiklen har tidligere været bragt i Beijing Review.

 

 

   

[DKP/ML Hovedside] * [til Emneoversigt] * [Søg] * [Bestil bøger eller pjecer]